Laboratori de documentació Universitat Oberta de Catalunya
Laboratori de documentació Laboratori de documentació

Drets d’autor i us de llicències

Drets d’autor: us de llicències

Hi ha molts conceptes al voltant dels drets d’autor : propietat intel·lectual, copyright, GNU, domini públic, creative commons, si són drets temporals o permanents, si són propis o es poden transferir …., entre d’altres temes.

Aquest capítol del material començarà pels conceptes més genèrics que són Propietat industrial i Propietat  intel·lectual i anirà baixant cap a termes més específics seguint la següent figura:

Figura 1. Elaboració pròpia

Malgrat l’aparença d’ús lliure de textos i imatges a la xarxa, en realitat les obres només poden ser usades en les condicions que els autors hagin establert.

Propietat industrial i propietat intel·lectual

Hi ha dos tipus de drets sobre la propietat:

– drets sobre la propietat industrial que inclou les patents, els dissenys industrials, marques  i denominacions d’origen. A l’estat espanyol l’organisme que les regula és la Oficina espanyola de patentes y marcas, l’OEPM https://www.oepm.es/ca/ .

– drets sobre la propietat intel·lectual que inclou els drets d’autor i drets connexos, que inclouen les creacions de la ment, obres literàries i artístiques.

En aquest material treballarem la propietat intel·lectual.

Drets d’autor

L’autor té dos drets: els drets morals i els drets econòmics.

Morals: Aquests drets són irrenunciables i ningú els hi pot treure (fins i hi tot passen als seus hereus). Són drets com el del reconeixement de que ell/a és l’autor i la integritat de l’obra. Això té relació amb el capítol anterior de les referències, on  hem aprés que cal citar i referenciar l’autoria de les idees, perquè moralment és lícit, perquè forma part dels drets d’autor i no volem caure en el plagi.

Econòmics: A diferència dels anteriors que eren inalienables, aquests són transferibles, es a dir l’autor pot cedir els seus drets , per a exemple a una Fundació. Sigui com sigui, aquests drets coneguts com drets d’explotació o patrimonials tenen una durada limitada en el temps: a la legislació espanyola els drets es mantenen fins a 70 anys després de la mort (80 anys si han mort abans del 07/12/1987), després l’obra passa a ser de domini públic.

Aquests drets fan referència a reproduccions, distribució, comunicació pública i transformació de l’obra.

Posem un exemple extret del material UOC sobre propietat intel·lectual:

“el text original de Lewis Carroll i les il·lustracions de John Tenniel del llibre Alicia al país de les meravelles, publicat el 1865, són al domini públic, però l’adaptació d’aquest llibre original en forma de pel·lícula i els dibuixos adaptats per Walt Disney del 1951 encara resten protegits pel dret d’autor i el dret de marques, i el seu ús requereix autorització.”

Els drets econòmics (o drets d’explotació o drets patrimonials) poden anar des de les condicions més restrictives (all rights reserved) a les menys restrictives (no rights reserved)., passant per termes mitjos (some rights reserved).

Més restrictives

(All rights reserved)

Mitjanament restrictives

(Some rights reserved)

Sense restriccions

(No rights reserved)

Copyright Creative commons

GNU

Domini públic

 

El copyright

Es representa amb el símbol © i el nom del titular del dret, lloc i any de divulgació de l’obra. Tenen tots els drets reservats.

El Creative commons

Són llicències en uns contractes ja escrits i determinats que es connecten de forma automàtica amb les obres creades. L’autor pot triar entre sis models diferents en funció del grau de llibertat o restricció que vulgui aplicar a les còpies, la distribució, els usos comercials i les còpies derivades (còpies alterades de l’original).

La menys restrictiva és la creative Commons BY que autoritza la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, per a qualsevol finalitat i per a totes les modalitats d’explotació amb caràcter gratuït i per a tot el termini de protecció.

A partir de la CC BY podem anar afegint restriccions, per exemple una llicència CC BY NC significa que no permet els usos comercials de l’obra.

Exemple:

si trobem aquesta imatge a Flickr ens fixarem en els seus drets d’autor i veurem que és CC BY SA , la qual cosa vol dir que permet usos comercials i que es poden fer còpies derivades. Però recordem que sempre hem de mantenir els drets d’autor (autoria i integritat).

Foto Prewedding – the memories we both. Imatge a Flickr de Fajri Photography Llicència Creative Commons CC BY-SA 2.0

Suggeriment: si voleu treballar amb imatges de la xarxa busqueu informació sobre els drets d’explotació de la imatge o busqueu imatges directament sense drets. A Google Images per exemple heu de buscar el tema que vulgueu i llavors fer clic a la icona Eines

Es desplegarà un submenú molt interessant, on hi ha l’opció Drets d’utilització.

Les llicències GNU

Les llicències GNU són llicències de programari lliure amb què els autors autoritzen l’execució dels seus programaris de forma lliure.

Hi ha diverses llicències GNU, entre les quals destaquen la GNU General Public License (GPL o GPL ordinària) i la GNU Lesser General Public License (LGPL o GPL reduïda).

Més informaci’o: https://www.gnu.org/software/software.html

Domini públic

Quan venç el termini de 70 o 80 anys segons la data de defunció de l’autor, l’obra passa a domini públic la qual cosa vol dir que pot ser explotada lliurement però continua conservant els drets d’autor (autoria i integritat de l’obra).

Drets connexos

Els drets connexos són els drets relatius a protegir els interessos jurídics de determinades persones que contribueixen a posar les obres a disposició del públic. Exemples d’aquests drets serien els que tenen els cantants en interpretar una cançó i, també, els d’un actor quan interpreta un guió.

Bibliografia:

UOC (2017). Material sobre la propietat intel·lectual. Disponible a http://biblioteca.uoc.edu/ca/materials/la-propietat-intel%C2%B7lectual. Consulta 27/09/2017