Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Text amb Inkscape

Inkscape té un sistema sofisticat per crear i manipular text. A part de l’habitual (negretes, cursives, mides, justificacions, etc.) també pot ser vertical o horitzontal, variar distàncies entre caràcters i es pot posar en una trajectoria d’un camí.

A Incskape hi ha tres tipus d’objectes de text.

 • El text normal.És una línia de text horitzontal o vertical que comença en el punt on es fa clic i s’expandeix a mesura que s’introdueixen caràcters. És útil per introduir poques paraules.
 • El text fluid o text de paràgraf utilitza els límits d’un objecte per controlar el flux de caràcters, quan el text arriba a un dels límits, s’ajusta automàticament a la forma de l’àrea. És útil per incloure un o diversos paràgrafs.
 • El text fluid-enllaçat flueix al llarg de la vora del traçat (obert o tancat), en la direcció en la qual s’hagin afegit els punts del traçat.Per obtenir més informació:
  http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Text-Creating.html

Una vegada tenim creat el text, per editar-lo l’hem de seleccionar. Teniu les explicacions pertinents a

Per donar format al text o editar els caràcters seleccionats, Inkscape ens ofereix tres formes de fer-ho: mitjançant els controls de l’eina de text, dreceres de teclat o el quadre de diàleg Text i tipografia. Podeu trobar tota la informació a http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Text-Formatting.html

Podrem editar:

 • Font
 • Mida de la font
 • Estil de la font
 • Justificació
 • Superíndex/Subíndex
 • Espai entre línies
 • Espai entre paraules
 • Espai entre lletres
 • Interlletratge, desplaçament i rotació de caràcters
 • Orientació

Si s’editen les propietats d’un text aquests canvis sol s’aplicaran al text seleccionat, però si no en tinguessim cap de seleccionat llavors afectaran a l’estil predeterminat.

Per posar un text sobre un camí primer caldrà introduir el text com a text normal o fluid i desprès dibuixar el camí. Aquest text també es podrà editar. Teniu totes les explicacions a: http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Text-Path.html

També és possible posar un text dins d’una forma determinada. Teniu la informació a http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Text-Flow.html

Us deixem alguns links que us poden servir per ampliar informació i per practicar: