Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Benvinguts

Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica del perquè la mentalitat occidental amb el mercat liberal, la llibertat d’expressió, etc. hauria de sentir-se més còmode amb una cultura de drets d’autor molt més flexible i en acord a les potencialitats i la constitució de les noves tecnologies digitals.

La seva aportació no és només important per a entendre les noves formes de difusió del software i la cultura lliures sinó que planteja un debat filosòfic i tècnic sobre la fonamentació del perquè el coneixement, la cultura tenen una part comuna que no es possible associar als drets individuals.

Sota el pretext de la protecció dels drets dels autors i creatius, el sistema legal s’expandeix -afirma Lessig- per a regular i restringir parcel·les de la cultura que abans li eren alienes. Així, lluny de tornar a l’equilibri entre cultura lliure i cultura regulada després del big bang d’Internet, el que s’ha provocat és una febre reguladora que genera una descompensació inversa.

En paraules de Lessig, aquesta és la tesis principal del llibre:

“…la tesis central de este libro: que mientras que Internet ha producido realmente algo fantástico y nuevo, nuestro gobierno, presionado por los grandes medios audiovisuales para que responda a esta “cosa nueva”, está destruyendo algo muy antiguo. En lugar de comprender los cambios que Internet permitiría, y en lugar de dar tiempo para que el “sentido común” decida cuál es la mejor forma de responder a ellos, estamos dejando que aquellos más amenazados por los cambios usen su poder para cambiar las leyes y, de un modo más importante, usen su poder para cambiar algo fundamental acerca de lo que siempre hemos sido.”

El debat a l’entorn dels drets d’autor i les llicències associades a la producció cultural és molt important per a la comprensió dels mitjans interactius i la seva afectació cultural.

Enllaç: https://www.derechosdigitales.org/culturalibre/

Enllaç Alternatiu: http://www.worcel.com/archivos/6/Cultura_libre_Lessig.pdf

 

Darrers articles

  • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

    Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

  • 2. Cibercultura, Piere Levy

    Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

  • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

    Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]