Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC
 • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

  Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

 • 2. Cibercultura, Piere Levy

  Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

 • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

  Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]

 • 4. Intel·ligència Col·lectiva, Pierre Levy

  Un dels canvis més importants fruit de la desaparició de les fronteres físiques, en el tercer entorn, és la possibilitat d’interconnectar intel·ligències a través dels nous mitjans digitals. Per primer cop, a l’entorn digital, podem treballar en comú, crear en comú,… encara que no compartim el mateix espai físic amb els altres. Les intel·ligències col·lectives […]

 • 5. Cada Hombre un artista, David Casacuberta

  La tesis principal d’aquest article queda definida per l’autor de la forma següent: El objetivo de este texto es doble. O dicho más académicamente, contiene dos tesis: A la hora de definir el arte digital, la tecnología es mucho menos importante de lo que podría parecer a primera vista.  Además de ser un modelo estético, […]

 • 6. Informacionismo y Sociedad Red, Manuel Castells

  Manuel Castells, autor de “La era de la información” ha sigut un dels grans teòrics en quant a la comprensió de la societat xarxa fruit dels mitjans de comunicació de massa. En aquest cas, el text que es presenta és l’epíleg de La ética hacker y el espíritu de la era de la información de […]