Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Ortotipografia

A continuació es presenten continguts que expliquen quin és el camp de la ortotipografia, es presenten exemples i es donen pautes i orientacions per produir textos correctes, no només tipogràfica, ortogràfica o gramaticalment, sinó també ortotipogràficament; donant criteris per aquelles ocasions en les quals el dissenyador o realitzador multimèdia ha de prendre decisions perquè la tradició ortotipogràfica dóna diverses opcions.