Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD Universitat Oberta de Catalunya
Realitat mixta Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD
 • SLAM

  L’SLAM [1] (simultaneous localization and mapping) és una tècnica vinculada a la visió artificial que permet a un sistema digital disposar d’informació sobre l’espai i posicionar-hi punts que després poden ser usats per a localitzar objectes virtuals de forma consistent amb l’espai físic. En serien exemples ARkit [2] i ARcore [3], i representa un canvi […]

 • IMU – inertial measurement unit

  Les unitats de mesurament inercial són dispositius que integren un conjunt de sensors (acceleròmetre, giroscopi i magnetòmetre) amb l’objectiu de determinar la intensitat, l’angle de gir i l’orientació del moviment dels objectes que cal mesurar. Es van començar a utilitzar en aeronàutica i actualment també les trobem en altres àmbits, com, per exemple, en els […]

 • Subjectivitat virtual

  Parés i Parés proposaren l’expressió subjectivitat virtual per a referir-se al conjunt d’elements (interfícies física i lògica, mapatges i comportaments) a través dels quals resulta mitjançada l’experiència. En un sentit literal, aquest conjunt fixa els límits i les possibilitats de viure l’experiència [1]. En un extrem del continu de la realitat mixta, la realitat virtual, […]

 • Actuador

  Un actuador és qualsevol dispositiu que duu a terme alguna acció com a resposta del sistema: motors, servos, vibradors, electroimants, electrovàlvules… Alguns actuadors poden complir una simple funció de retorn per a confirmar una acció efectuada pels humans; per exemple, fer vibrar un controlador després de prémer un botó per a confirmar que el botó […]

 • HUD (head-up display)

  Sistema de realitat augmentada que consisteix a usar un element semitransparent, anomenat mesclador, que permet veure-hi a través però que també actua com a mirall per a reflectir una imatge lluminosa, normalment, una petita pantalla o un projector proper, de manera que l’ull percep simultàniament les imatges procedents del món físic i de la font […]

 • HMD (head-mounted display)

  Consisteix en un visor, normalment estereoscòpic per tal de crear efecte de profunditat, que emet la sortida d’imatge del sistema a prop dels ulls, sovint amb l’ajut de petites pantalles o bé de projectors, i usant miralls o lents per a fer-la arribar als ulls. Els HMD s’aguanten en posició davant dels ulls mitjançant elements […]

 • Sensor

  Dispositiu que pot transformar una magnitud procedent del món físic en una altra que sigui mesurable, generalment de tipus elèctric. La magnitud que volem transformar pot ser una variable com ara la intensitat de la llum, la temperatura, el moviment, la proximitat, l’orientació, el volum de so, el color, etc. Els sensors poden proporcionar lectures […]

 • Controlador

  El terme procedeix del camp dels videojocs i correspon a un perifèric que actua com a dispositiu d’entrada per a una videoconsola o un ordinador i que permet controlar l’aplicació. Els controladors convencionals, com les palanques de control, els ratolins de bola, els volants o les armes, dissenyats per a ser usats davant d’una pantalla […]

 • Estereoscòpic

  Percebem la profunditat gràcies al fet que observem el món des de dos punts de vista simultàniament. Cadascun dels nostres dos ulls veu el mateix des d’un angle lleugerament diferent. El cervell fusiona els dos punts de vista, que difereixen més en les distàncies curtes, i ens proporciona l’efecte de profunditat que ens permet saber […]

 • Hologràfic

  Els hologrames són enregistraments que, convenientment il·luminats, són percebuts com a imatges tridimensionals, de manera que movent el punt de vista aconseguim veure els objectes que representen des de diferents angles i de forma contínua. A diferència dels hologrames convencionals, que es poden situar en una paret o al centre d’una estança i ser observats […]

 • Agència i correspondència

  Des d’un punt de vista psicològic, el sentit d’agència consisteix en la consciència d’executar accions per voluntat pròpia. Des del punt de vista del disseny, diem que un humà assoleix agència respecte a un sistema interactiu quan percep que hi ha una certa relació entre les seves pròpies accions i la resposta del sistema, de […]

 • Temps real

  Temps real inclou dos aspectes complementaris, i segons Parés i Parés [1], es considera una condició indispensable per a la realitat virtual: Que el temps de processament de la resposta digital sigui prou breu per a resultar imperceptible; per exemple, que pugui proporcionar noves imatges a una freqüència no inferior a 30 Hz. Que la […]

 • Mapatge

  Consisteix en la relació entre les variables que arriben des dels sensors com a entrada i les variables que usa la interfície lògica per a actualitzar els canvis usats per a processar la sortida. Aquesta relació es basa en regles matemàtiques o lògiques. Per exemple, si desplacem la nostra mà física d’esquerra a dreta, la […]

 • Interfície física

  Qualsevol element que pugui ser usat com a dispositiu d’entrada o de sortida en un sistema informàtic. A la realitat mixta, les interfícies físiques inclouen els sensors i, en general, tots els dispositius de captació dels esdeveniments del món físic. També inclouen els dispositius mitjançant els quals s’expressa el sistema, com ara visors, pantalles, actuadors, […]

 • Interfície lògica

  La seva funció és proporcionar dins de l’entorn virtual una referència de les accions de l’usuari al món físic. Rep la informació que arriba al sistema procedent de la interfície física, i un cop traduïda mitjançant el mapatge i executades les accions corresponents dins de l’entorn virtual, es manifesta per mitjà dels estímuls que genera […]

 • Entorn virtual

  Segons Parés i Parés, quan ens referim a realitat virtual, un entorn virtual està format per diferents objectes virtuals, per les propietats i els comportaments d’aquests objectes i per les regles o les lleis que els regeixen [1]. Ara bé, en realitat augmentada, l’entorn virtual sovint es limita a ser un menú o unes indicacions […]